Yerli drone savar silahının ilk ihracatı gerçekleşti « EdeAjans I Kahramanmaraş'ın Haber Sitesi

SON DAKİKA

Yerli drone savar silahının ilk ihracatı gerçekleşti

XIX. yüzyýla girilmesiyle, Ýzmir ve Batý Anadolu'nun tarihsel serüveninde çok önemli dönüþümler yaþanmaya baþlamýþtýr. 1838 yýlýnda Osmanlý Devleti ile Ýngiltere arasýnda imzalanan serbest ticaret antlaþmasýyla, Ýmparatorlukta izmir escort yabancýlara ticaret yapma hakkýnýn tanýnmasýyla, Sakýz Adasý'nda ticaretle uðraþanlar Ýzmir'e gelip, yerleþmeye baþladýlar. Böylece Ýzmir, Batýlý devletlerle olan ticari hacmine paralel olarak büyük bir geliþim ve dönüþüm içine girdi. 1850'li yýllardan itibaren hýz kazanan bu deðiþim, I. Dünya Savaþý'nýn baþladýðý 1914 yýlýna kadar aralýksýz devam etmiþtir. I. Dünya Savaþý'nýn yitirilmesi, Ýzmir ve Ege için bir sonun baþlangýcý oluyordu. 15 Mayýs 1919'da baþta Ýzmir olmak üzere, tüm Ege Bölgesi Yunan iþgali altýna giriyor ve bölgede yeni bir yapýlanma baþlýyordu. I. Dünya Savaþý'nýn galip devletleri, iþgalle, Osmanlý Devleti'ne Sevr Antlaþmasý'ný imzalatmayý bursa escort hedefliyorlardý. Sevr Antlaþmasý, baþta Ýzmir olmak üzere, Ege Bölgesi'nin Yunanistan'a baðlanmasýný öngörüyordu. Ýzmir'in iþgaliyle birlikte, Ege'de iþgalci Yunanlýlara karþý Türk ulusal direniþ hareketi baþlar. Ýzmir'de Gazeteci Hasan Tahsin tarafýndan atýlan ilk kurþun Ulusal Kurtuluþ Savaþýmýzýn baþlangýcýný simgeler. Ýzmir'in iþgali ve bu iþgalden kurtuluþun escort bayan Türkiye'nin siyasi tarihi açýsýndan çok önemli sonuçlarý olmuþtur. Ýzmir'in kurtuluþuyla birlikte; monarþik, teokratik ve çokuluslu bir imparatorluktan, ulusal, laik ve çaðdaþ bir Cumhuriyet'e geçiþin kapýlarý ardýna kadar açýlmýþtýr. 9 Eylül 1922'de Türk Ordusu'nun Ýzmir'e girmesi ile Yunan iþgali sona erer. Ancak, Ýzmir 13 Eylül sabahý tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaþamaktan kurtulamaz. Basmane semtinde baþlayan yangýn, 2.600.000 metrekarelik bir alanda 20.000'den fazla ev ve iþyerini yok eder. Ýzmir, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluþu sonrasý "Zümrüdü Anka" kuþu gibi kendi külleri içinden adeta yeniden doðar. Ýzmir Ege’nin incisidir. Batý'nýn en doðusu, Doðu'nun en batýsýdýr. Ýzmirli Homeros’un “gök kubbenin altýndaki en güzel þehir” olarak tarif ettiði, Aristo’nun Büyük Ýskender’e “mutlaka görmelisin” diye tavsiye ettiði, Victor Hugo’nun hiç görmediði halde adýna þiir izmir escort bayan yazýp prensese benzettiði þehirdir Ýzmir. Farklý kültürlerin, hayat tarzlarýnýn, inançlarýn binlerce yýldýr bir arada barýþ içinde yaþadýðý kavimler kapýsýdýr. Kuvvetle muhtemeldir ki Ýzmir adý Smyrna adlý bir Amazon kraliçesinden gelmektedir. Smyrna kelimesinin tarihteki erken söyleniþ biçimleri masaj salonu Samorna ve Smurna'dýr. Ama Ýzmir, Cumhuriyet dönemine kadar Smyrna ismiyle tanýnmýþtýr.Antik çaðlardan günümüze deðin bir ticaret ve liman þehri olan Ýzmir, kuruluþundan bu yana bu özelliðini hiç kaybetmemiþtir. Bu niteliði sayesinde farklý kültürler Ýzmir’de harmanlanmýþ, bu özelliði kentin mimarisine de sinmiþtir. Yakýn zamanlara kadar Ýzmir’in en eski yerleþim yeri olarak bilinen Bayraklý’daki Tepekule kazýlarýndan elde edilen eserler 5000 yýl öncesine uzanmaktadýr. Doðu Helen çeşme escort dünyasýnýn en eski kutsal yapýlarýndan birisi olan Athena Tapýnaðý ve yine Helen dünyasýnýn çok odalý ev tiplerinin en eski örnekleri ve Ýyon medeniyetine ait en eski parke döþeli yol burada yapýlan kazýlarda ortaya çýkarýlmýþtýr. Ancak 2006 yýlýnda Bornova’da bulunan Yeþilova Höyüðü’ndeki kazýlar þehrin tarihini 8500 yýl geriye götürmüþtür.

419

BU VIDEOLARDA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

Evden Eve Nakliyat
lifta 5 mgio gameskartal masaj salonuhdablapapaz büyüsüaşk büyüsübağlama büyüsübodrum escortjigolo şirketlerijigolo sitelerijigolo ajansıjigolo şirketlerijigolo şirketlerijigolo sitelerijigolo sitelerijigolo şirketlerijigolo sitelerijigolo şirketlerimecidiyeköy escortşişli escortshell shockers unblocked
haberlerface habertanis haberSon dakika haberlerKişinev rent a carantalya escortantalya travestikardeş pornohd pornoanne pornoporno porno izle